TTHC
Tra cứu hồ sơ Xem thông tin hồ sơ Tra cứu thủ tục Xem thông tin thủ tục hành chính Đánh giá Đánh giá chung đơn vị Hướng dẫn Hướng dẫn công dân
Danh sách hồ sơ có kết quả
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ TRẦN THỊ TÁCH ) - H23.27.21-240618-0001
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ TRẦN TRỌNG XÔ ) - H23.27.21-240618-0002
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ TRẦN TRỌNG XÔ ) - H23.27.21-240618-0003
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ VŨ ĐÌNH TUẤN ) - H23.27.21-240619-0012
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ NGUYỄN VĂN PHI ) - H23.27.21-240618-0014
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ NGUYỄN VĂN PHI ) - H23.27.21-240618-0015
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ PHẠM VĂN NGHỊ ) - H23.27.21-240618-0019
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ VŨ BÁ MINH ) - H23.27.21-240619-0004
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ NGUYỄN HỮU HOÀ ) - H23.27.21-240619-0008
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ NGUYỄN VĂN PHI ) - H23.27.21-240618-0016
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ PHẠM VĂN NGHỊ ) - H23.27.21-240618-0017
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024
ĐỖ QUỐC ANH ( NỘP HỘ PHẠM VĂN NGHỊ ) - H23.27.21-240618-0018
Ngày nộp: 21/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/06/2024