CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002400.000.00.00.H23 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
2 2.002407.000.00.00.H23 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh. Giải quyết khiếu nại
3 2.002394.000.00.00.H23 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh. Giải quyết tố cáo
4 1.010943.000.00.00.H23 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân
5 2.002499.000.00.00.H23 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn thư
6 2.002411.000.00.00.H23 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh. Giải quyết khiếu nại
7 2.002401.000.00.00.H23 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập. Phòng, chống tham nhũng
8 2.002402.000.00.00.H23 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình. Phòng, chống tham nhũng
9 2.002403.000.00.00.H23 Thủ tục thực hiện việc giải trình. Phòng, chống tham nhũng