Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Cơ quan giải quyết Thủ tục Hành chính Cấp Xã
Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ

Loading...