Tìm thấy 1565 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Thủ tục Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 3
Thủ tục Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
Mức độ 3
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
Mức độ 3
Thủ tục Điều chỉnh Tên dự án đầu tư; Tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 3
Thủ tục Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 3
Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Mức độ 3
Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
Loading...