Tìm thấy 1507 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ 3
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nươc ngoài
Mức độ 3
Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Mức độ 3
Chấp thuận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương
Mức độ 3
Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 3
Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Mức độ 3
Cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 3
Cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Loading...