Tìm thấy 1319 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
An toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 3
2
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
An toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 3
3
Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
An toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 3
4
Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
An toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 3
5
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
An toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 3
6
Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
An toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 3
7
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
An toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 4
8
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
9
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
10
Thủ tục cho phép thành lập cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
11
Thủ tục Cho phép phát hành thông cáo báo chí
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
12
Thủ tục Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
13
Thủ tục Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
14
Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
15
Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí